UTCANEVEK

SAVARIA FÓRUM 1992. MÁRCIUS 7.

GÖRGEY ARTÚR
(1818-1916)
A magyar szabadságharc kimagasló hadvezére, minisztere 1818. január 30-án született a Szepes megyei Toporcon. Katonai képesítését a tulni utásziskolán szerezte; volt nemesi testőr; huszár főhadnagy (1836-45). 1848. júniustól százados a győri 5 honvédzászlóaljnál, szeptembertől a Csepel-szigeti nemzetőrcsapatok főparancsnoka (e minőségében nevezetes tette volt Zichy Ödön gr. kivégeztetése). 1848. november 1-jétől tábornok, a feldunai hadtest parancsnoka; a téli felvidéki hadjárat zseniális végrehajtója.
A feldunai hadsereg parancsnokaként (1849. március) vesz részt a tavaszi hadjáratban, irányítja Budavár bevételének műveletét (1849. május). Időközben a Szemere-kormány hadügyminisztere (1849. május-június). 1849. július 2-án súlyosan megsebesült, de a honvédséget nem hagyja el. Az 1849. augusztus 10-én Aradon kapott teljhatalom birtokában 13-án Világosnál tette le a fegyvert a túlerőben lévő cári csapatok előtt. 1849-67 között – internaltként – Klagenfurtban élt, csupán a kiegyezés után térhetett haza Magyarországra. 1916. május 21-én hunyt el Visegrádon. Görgey Artúr a magyar történelem egyik legvitatottabb egyénisége. A méltatlanul reá aggatott jelző mellett sajnálatosan kevés a valóban méltó, tárgyilagos értékelés. Harcostársa Leiningen-Westerburg Károly tábornok jegyezte le röviddel aradi kivégzése előtt: „Ilyen volt hát ez a Görgey – minden erényével és hibájával férfiú a szó legszebb értelmében: hős”.
Szombathelyen 1990. szeptember 10-étől viseli nevét egy új utca, amely Herényben a Tolnay Sándor utcát köti össze a Szent Imre herceg utcával.

KÁROLYI GÁSPÁR
(1530-1591)
Károlyi Gáspár református lelkipásztor és bibliafordító 1530 körül született Nagykárolyban. Eredeti neve Radics volt, később jelesebb kortársaihoz hasonlóan, szülőhelye után Carolinak, Caroliusnak írta magát. Iskolait Nagykárolyban kezdte, majd feltehetően Brassóban folytatta. Itthoni tanulmányai után németországi és svájci egyetemeket keresett fel, melyek közül a híres wittenbergire 1556-ban iratkozott be. Hazatérve Szatmár várában tábori pap, majd, 1563-tól Göncön prédikátor. 1562-ben adta ki Két könyv... című munkáját, melyben Magyarország romlásának okairól értekezett. 1564-tól, csatlakozott a reformáció helvét irányzatához, vett részt több hitvitán és zsinaton. 1566-tól kassavölgyi esperessé választották.
Legfőbb érdeme az első teljes magyar bibliafordítás elkészítése és megjelentetése 1590-ben. A fordítást már az-1570-es években elkezdte, de a munka javát az utolsó három évben végezte el. Nem egyedül fordított, de a tartalmi összefoglalókat, jegyzeteket és a korrektúrát ő készítette. A Vizsolyi Biblia a magyar nyelvi és irodalmi műveltség egyik alappillére, egyben kiemelkedő nyomdászati teljesítmény (száznál több kiadást ért meg). Ihletője volt művészeknek, legnagyobb íróinknak, s vigasztalója a reformáció népének. Károlyi Gáspár 1591 végén halt meg. Göncön temették el; 1890-ben a református templom kertjében szobrot állítottak tiszteletére. „Mégis megtartódat benne becsüld magyarság, ország lappangott itt, mikor nem vala orszát” (Csanádi Imre).
A tér, amely 1990-től a nevét viseli, a múlt században még pásztorok tanyája volt. 1898-ban Mátyás királyról nevezték el. 1930 körül, Horthy Miklós térre keresztelték át, amit 1945-ben a Szabadság tér elnevezés váltott fel.
B.P.
Történelmi barangolások


A SZENTHÁROMSÁGSZOBOR

Szombathely Fő terén egykor – együtt igaz csupán alig egy évtizedig – megtalálható volt négy építmény sorsa éppen fizikai közelségük miatt sok hasonlatosságot mutat, ám közülük az egyik, mégpedig a Szentháromságszobor, története egy ponton legalábbis alapvetően eltérő a többiétől. E szobor ugyanis – bár nem eredeti formájában és nem eredeti helyén – az egyetlen az építmények közül, amelyik mind a mai napig áll és így az egyetlen, amelyik megőrizhe…

…ján az a döntés született, hogy az új Szentháromságszobrot a legjobb minőségű sóskúti kőből, oszlopzatát és egyéb részeit pedig jó minőségű margitai kőből kell elkészíteni. Raffersperger és Hudetzné végül 5 százalékot engedtek a költségvetésben megadott összegből, azaz vállalták, hogy 5024 forint 55 krajcárért elkészítik a szobrot, és azt 1869. május 15-ig a kijelölt helyen felállítják. E közgyűlést követően egy héttel, azaz május 30-án…