Nevelő helyettesítése 1970. nov. 2.

Körzeti Általános Iskola
Szombathely, Dózsa Gy. u. 41.
Telefon: 12-574
2/3/1970.

Tárgy: Nevelő helyettesítése

Városi Tanács VB. Művelődésügyi Osztály
Helyben

Jelentem, hogy a szülési szabadságon lévő Berkecz Józsefné helyettesítésére, az Osztály jóváhagyásától feltételezem- f. év november hó 3-ával Czeglédy Gyula nyugdíjas nevelőt bíztam meg.

Szombathely, 1970. november 2.

Raffai Jenő
mb. igazgató


Helyettesítés 1970. nov. 4. Dózsa Gy. ált. isk.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
/pedagógus óradíjas megbízásához/


21.043/1970. sz.
Czeglédy Gyula ny. tanító
Szombathely
Dózsa Gy. u. ált. iskola

1. Megbízom Önt 1970. évi nov. hó 3. napjától az 1972. év június hó 8. napjáig terjedő időre a 4. pontban foglalt felmondási idő szerint a szombathelyi Dózsa Gy. u-i iskolában a 3. a. osztályában a közismereti tantárgyak heti 26 órában való tanításával. Az egyes tanórák napszaki beosztását az iskola igazgatója közli
Berkecz Józsefné tanítónő szülési szabadsága idejére helyettesítés az alsó tagozat 3. osztályában.
2. E megbízás alapján Ön köteles az 1. pontban előírt tanítási órákat a miniszteri utasításokban, a tantervekben és a Rendtartásban foglalt irányelvek és előírások figyelembevételével az iskola /intézmény/ igazgatójának utasítása szerint megtartani
3. A ténylegesen megtartott óránként Önt a 110/1966/M.K.2/M.M. számú utasítás …számú mellékletében meghatározott 10 Ft összegű óradíjra jogosult. Az óradíjakat az iskola /intézmény/ havonként 1 alkalommal, a hónap 3. és - napján fizeti ki. A kiutalásra kerülő óradíjakból a vonatkozó jogszabályokban előírt jövedelemadót kell levonni.
4. Ez a megbízás mindkét fél részéről előzetes 8 napi, heti, havi felmondással bármikor megszüntethető, de a megbízás megszűnésének napjáig Ön tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni.

Szombathely, 1970. évi november hó 4. napján

/P.H/

A szerződésben foglaltakat tudomásul veszem, és magamra vonatkozóan kötelezően elismerem.