Mégis kikből regrudálódott az internáltaknak a dandára?...

Talán azt kell mondanom, hogy három kategóriát lehetett felállítani az internálótáborban. Elsőben azok tartoztak, akiket főleg politikai okoknál fogva vontak felelőségre. Pl. a zsidók, azokat gyűjtötték be ide, akik keretlegények címén valaha valamikor zsidók mellett teljesítettek szolgálatot és valamelyik zsidónak nem adott megfelelő kedvezményt, esetleg betartotta az akkori katonai parancsokat /eltekintve, akik elragadtatásból, túlkapásokat tettek, amik életet kívántak... habár akkor minden katonai parancsnokot az őrvezetőtől kezdve ki kellett volna irtani, hiszen akik a háború folyamán meghaltak, azok valakinek a parancsára kellett a tűzvonalba állnia, és a szórakozott golyónak áldozatul esnie. Kérdem minden hősi halottért kit lehet egyetemesen és egyetemlegesen felelőségre vonni?... Kezdhetjük legfelülről és végezhetjük az utolsó rajparancsnokig, akinek parancsára kellett az áldozatnak a tűzvonalba mennie... Maga a zsidóság, akik külön egységet kaptak, megbízhatatlanságuk miatt nem kaphattak fegyvert a kezükbe, hanem csákányt és lapátot, tehát munkaeszközt, ezzel kellett bizonyítani a haza védelmére, most mindenki felelős, akik ezt a munkát körükben elvégezték...?
Persze vannak peches emberek, akikre csak egy is rászállott, akkor már veszve volt, és voltak akikhez nem nyúltak hozzá, mert talán közvetlen kapcsolatba nem került a munkaszolgálatossal, azaz nem lett kettőjük közt valami ellentét, s nem juttatták a vádlottak padjára. Vagy esetleg már nem tudott vádat emelni a földi lény ellen, mert a vádló valahol megszabadult a földi bilincsektől, csak lélekben, mint ködfoszlány vádolhatott. Ez pedig ez ideig nem jutott törvényes pódiumra, mert jaj volna, ha egy spiritiszta szeánszon megjelennének mindazok, akik már csak mint szellemként vádolhatnának, és ezt a bíróság jogalapnak vennék a büntetés kiszabásánál... Itt még nem tartunk, hiszen ezzel elismerné a jelenlegi marxista bíróság a másvilágot, a túlvilágot, amit mint valót teljesen törölte az elméletéből..
Ezeknek a száma nem volt kicsi az internálótáborokba, és főleg ezek közül kerültek ki legtöbben, akik ellen a bíróság nem tudott vádat emelni, mert hogy a volt tiszt egy zsidót megszidott... vagy erős csuklót tartott... ez nem merítette ki még a népbíróság paragrafusát sem, de mivel az üldözött hazakerült Isten kegyelméből miért ne legyen most ő az üldöző, bosszúálló. Erre volt jó az internálótábor, mert aztán az ilyen semmiségi okokból el nem ítélhetőnek volt itt hely, jó pár évig, ha kellett...

A másik táborba kerültek a volt politikai ügyesek

Ebbe a csoportba gyülekeztették mindazokat, akiket csak mint nemkívánatos elemeket kivonjanak a forgalomból, pl. Tildy Zoltánnak a titkárától kezdve tábornokokig, gazdatisztekig, papoktól kezdve, akik hangosabban hirdették a maguk igazságát, féltették az új szellemnek a megfertőzésétől a hívek lelkét... itt voltak a nagygazdák, 20-30 holdas parasztok, akik nem írták alá a levelet, nem akarták elhagyni az évszázados megszerzett birtokot...

Voltak itt írók, akiknek a tolla nem úgy formálta a szociális tudatot, mint ahogyan az a Rákosi brossurában megkívántatott volna... Az ország minden rétegének, foglalkozásnak a rétege itt képviseltetve volt, mondhatnám az ország esze itt találkozott, ide voltak összegyűjtve, itt alakították ki az igazi klubot...
Rengeteg mérnökember tartózkodott itt, akikre ráfogták, hogy háborús bűnös, többet termelt a háború alatt, mint szabadott volna, vagy miért nem robbantotta fel a gyárat, ha pedig felrobbantotta, miért robbantotta fel... szóval mindenképpen szabotálás címen vádat emeltek, ha kellett. Soha ennyi okosságnak a fókuszában nem éltem, mint itt a Károly laktanyában, ahol akkumulálva volt az ország minden rétegének bölcsessége, az orvostól kezdve az egyetemi tanárig, az utcaseprőtől a szobrászig, papoktól a hitehagyottig... Óriási kiesés a termelésből, ennyi észkombájnt valami oknál fogva kiemelni a munkáshétköznapból, és hűvösre tenni, hogy helyét egy irigye, egy szakmájában kezdő, nem szakember foglalja el...

A harmadik csoportba tartoztak az összeesküvéssel vádoltak

Talán ez a terület volt a legkönnyebben sebezhető terület, mert hogy ki az összeesküvő és ki nem, ahhoz szintén csak egy névtelen levél kellett és már idekerült, de amíg idekerült, addig hosszú kálvárián kellett neki átmenni, amíg beigazolódott annak ártatlansága, de még ekkor se ártott egy kis átképzés. Maradjon egy-két évre, hátha még valamit rá lehet deríteni... Na ennek a Rákosi rendszernek ez volt a legnagyobb bűne, hogy az embereket egymástól elszigetelve, az embert a saját farkasának akarta kiképezni hazáért volt, hogy ahol már hárman beszélgettek, az már gyanús volt, és jobb volt a egyik már el is távozott onnan, vagy ha a harmadik megjelent, akkor beszélgetési témát változtattak, mert nem tudni, hogy a három közül ki a besúgó, a spicli. Megszüntette ez a rendszer a baráti összejöveteleket, mert senki sem bízott a másikban... rideggé, befelé élőkké váltak az emberek, bizalmatlanná lett a szomszéd a szomszédjával. Ekkor terjedt el az a vicc, hogy a Pista bácsit a szomszédja állandóan figyelte, mikor, mit tudnak ellene felhasználni, jelenteni, el akarta vitetni a szomszéd a szomszédját. Erről tudomást szerzett Pista bácsi, na most az egyszer nagyon kitol a barátjával, s a következőt tette Pista bácsi.
Holdvilágos este lett, többször kisétált a kertbe lopva, de úgy hogy a figyelmét felhívja a jóakaró szomszédjának. Bizony csakhamar észrevette, hogy sikere van, mert a jóakarója már az istálló ajtóban a résen át, nézegeti ám a szomszédnak a kertbe való gyakori kisétálását. Itt valamit akar a szomszéd... jó lesz figyelni... na most talán lesz ok, arra hogy feljelentse... Pista bácsi éjnek idején ásót fogott, na meg valami kis csomagféléket vitt a hóna alatt és ballagott ki lopva, lesve a kertbe... Pista bácsi körülnézett, nem látott senkit, majd több helyen a kertjében titkos gödröket ásogatott, és mintha azokba valamit el is akart helyezni.

Biztosan röpcédulák, pisztolyok, fegyverek, lőszerek, elmélkedett sátáni szomszéd agya... na jókor jött ez a fogás... lesz neked most aztán... csak várjuk meg a reggelt...
Kora reggel elsomfordált a jelentés színhelyére a jóakaró szomszéd és előadta a látottakat... csak fegyverek lehettek... vagy lőszer, ami 15 évi fegyházzal jár... na most kitekerem a nyakát, gondolta a szomszéd... úgyis régóta vártam egy ilyen lehetőségre...
Egy-két nap múlva megjelentek ám a civil ÁVO-sok, Pista bácsinál és házkutatást tartottak, hogy titkos fegyvereket rejteget az ellenség számára... Ilyen házkutatásnál bizony nagyon kellett vigyázni, mert a gazemberek úgy kutatták végig a padlást, a szalmakazlat, ha nem találtak fegyvert, akkor oda rejtették ők maguk, és mindjárt volt vád... ezért nagyon kellett vigyázni egy ilyen házszemlénél, hogy állandóan figyelni kellett a jövevények mozdulatát, sőt bejelenteni tanuk előtt, hogy a házam nem rejteget fegyvert, de ha találnak... azt csak maguk rejtették el oda... bizony nagyon sokan csapdába estek ártatlanok, akiket fegyverejtegetés címén tettek hűvös helyre.
Végig börzöngelték az egész házat, de fegyver ezideig nincsen... na jól van, akkor hová ásta el őket?- kérdezték a civilek... én nem ástam el semmit. Ők úgyis tudták mire megy a játék, a szomszéd már jelenetette a kertet,... menjünk a kertbe… Az ávosok voltak vagy öten, mindenki vett egy ásót magához... majd forgatni kezdték a kertnek talaját... hiszen minden gyanú meg volt, hiszen frissen ásott területet is találtak, jó mélyen megforgatták a kert talaját, majd felásták az egész kertet, de bizony ezideig fegyver még nem került elő... A jóakaró szomszéd pedig titokban leste a palánk mögül mikor teszik a bilincset fel a szomszéd kezére...
Amint ásnak, na most van bizonyíték... ásás közben találnak egy kis dobozkát az ávósok kaptak is hozzá, összefutottak, megvan a bizonyíték, csak fegyver lehet benne. Pista bácsi meg nagy nyugalommal nézte a felfedezést, a csomagot kezdik bontogatni az ávósok... amikor már teljesen ízekre szedték a skatulyát, egy cédulát találtak a skatulya mélyén, a következő felírással: köszönöm kedves szomszéd, hogy felásattad a kertemet ingyért...!!!! Erre nagy haragra gyúltak az ávósok és ezzel be is fejeződött a további ingyen földforgatás...